สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้เข้าชม เริ่มนับ 8 ก.พ.57
วันนี้ วันที่ 12-12-2018
Learning Room

Learning Room

เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
Grow For Princess

Grow For Princess

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
คลังความรู้งานส่งเสริมการเกษตร

คลังความรู้งานส่งเสริม

รวบรวมองค์ความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร ในเขตภาคใต้ตอนบน
สาระความรู้ไอที

สาระความรู้ไอที

แนะนำ IT ที่มีประโยชน์ในการทำงาน
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

แชร์และแบ่งปัน...
สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

อีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร
สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-station

DOAE K-station

สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร
โครงการสร้างรายได้

จุดดำเนินโครงการ

สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
Young Smart Farmer

Young Smart Farmer

เครือข่าย Young Smart Farmer สสข.8 จ.สุราษฎร์ธานี
ศพก.

ศพก.

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
จุดเรียนรู้

จุดเรียนรู้

จุดเรียนรู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
KM

KM

การจัดการความรู้