สื่อเพื่อการเรียนรู้ วิชา การจัดการกลุ่มและชุมชน

ชุมชนตะโหมด  

เวทีชาวบ้าน ไขปัญหา ผสานปัญญา พึ่งพาตนเอง  

เวทีชาวบ้าน ไขปัญหา ผสานปัญญา พึ่งพาตนเอง  

การจัดการชุมชนเกาะยาว  

การจัดการชุมชนบ้านโสกชุมปูน  

ชุมชนพึ่งตนเอง  

แผนแก้ทุกข์ที่อุบลรัตน์  

จากครรภ์มารดา...เชิงตะกอน